top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NADIVOKO

Provozovatel

Advanced production s.r.o.

IČO: 02555689

DIČ: CZ02555689 se sídlem Vrbenského 1496/42, Holešovice, 170 00 Praha 7

 

Kontaktní údaje

email: rezervace@nadivoko.cz

internetové stránky: www.nadivoko.cz

Úvodní ustanovení 

1. Provozovatelem akce je společnost Advanced production s.r.o., IČO: 02555689

se sídlem Vrbenského 1496/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, (dále jen "provozovatel").


2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro pořádanou akci poskytnutou provozovatelem. 

3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1. 6. 2020.

I. Účastníci smluvního vztahu 

1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
a. provozovatel
b. zákazník, kterým může být jak fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník"). 

II. Předmět smluvního vztahu 

1. Provozovatel se zavazuje zajistit akci v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takové akci. 
2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za akci. 

III. - Vznik smluvního vztahu 

1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
 

2. Objednávka musí obsahovat:

-  identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu)

- počet osob, které se zúčastní akce provozovatele

- označení akce v souladu s nabídkou provozovatele

- termín konání akce, místo konání akce

- výše ceny za účast na akci pro jednu osobu v souladu s nabídkou provozovatele

- výše ceny za účast na akci pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka

3. Objednávku je možné provést elektronicky přes rezervační systém na webových stránkách www.nadivoko.cz nebo emailem: rezervace@nadivoko.cz. Ve výjimečných případech, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno také jiným způsobem, přičemž na takové způsoby uzavření smlouvy platí tyto obchodní podmínky.

4. Počet účastníků akce je odvozen od požadavku smluvních stran.

IV. - Cenové a platební podmínky 

1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na akci a to ve výši dle potvrzené objednávky zákazníka vždy v souladu s nabídkou provozovatele.
 

2. Cena za účast na akci je splatná ve lhůtě 24 hodin od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 

3. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen zaplatit.
 

4. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na akci bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře elektronicky na email a to v souladu s pokyny provozovatele. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na akci považuje za uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele.


5. Není-li cena za účast na akci uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi akce na místo konání. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na akci.

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Účastníci akce jsou povinni po celou dobu konání dodržovat pokyny provozovatele, resp. jeho zástupce.

2. Provozovatel je povinen na začátku akce účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti a chování.

3. Účastníci akce jsou povinni dodržovat pravidla o ochraně zdraví a požární ochraně  v souladu s platnými právními předpisy.

4. Provozovatel je oprávněn vyloučit z akce účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla ochrany zdraví, dobré mravy či omezují další účastníky akce. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na akci.  

 

5. Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi sjednané služby  až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za akci ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost zákazníka čerpat služby. 

 

6. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP. 

 

7. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících akce, rozumí se tím zákazník.

 

8. Účastníci akce jsou povinni předem informovat provozovatele o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které

je třeba zohlednit v průběhu konání akce. 

 

9. Účastníci akce si jsou vědomi, že veškeré potraviny na akci konzumují na vlastní zodpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za případné alergické reakce jak z důvodu konzumace veškerých pokrmů tak nápojů. Stejně tak poskytovatel neodpovídá za alergické reakce zákazníků z důvodu prostředí, v němž jsou služby poskytovány.

VI. Zrušení a změna data akce 

a) Ze strany provozovatele
1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání akce nebo ji přesunout do náhradního termínu, a to v těchto případech:

1.1. akce není obsazena minimálním počtem účastníků, to znamená minimálně 8 osobami;

1.2. poskytovatel nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit akci;

 

1.3. v provedení akce bude bránit závažná, těžko předvídatelná a překonatelná překážka, a jiné důvody vyšší moci.  Za okolnosti vyšší moci, jsou považovány jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci akce.

2. V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit akci, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení akce nabídnout zákazníkovi náhradní termín či vrátit částku v plné výši, volbu písemně provede zákazník.

b) Ze strany zákazníka
1. V případě, že zákazník či další účastníci akce se z jakýchkoliv důvodů nemohou
zúčastnit, zavazují se to neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.

2. Akci je možné zrušit (tedy odstoupit od smlouvy) do deseti pracovních dnů a dříve před sjednaným termínem akce. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 1 000 Kč za každé rezervované místo (příklad: pokud jsou rezervovaná dvě místa na danou akci a klient si přeje obě rezervace zrušit a vrátit peníze, bude vrácená částka ponížena o 2 000 Kč, atd.). V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
 

3. Termín rezervace na akci je možné jednou změnit, a to nejpozději deset pracovních dnů před sjednaným termínem a sjednat bezplatně termín nový.
 

4. V případě, že termín rezervace na akci bude zákazníkem zrušený/změněný později než sedm pracovních dnů před sjednaným termínem v bodě tři, považuje se služba za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. (příklad: Akce se koná v sobotu. Jestliže je rezervace zrušena nejpozději v sobotu předházející akci, je možné bezplatně sjednat nový termín. Při zrušení rezervace po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku.)
Zákazník však může v tomto případě za sebe poslat náhradu, což musí dát provozovateli písemně na vědomí před zahájením akce. 

 

VII. - Odpovědnost za škodu 

1. Účastník akce odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

VIII. - Reklamace 

1. Pro případ, že akce neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady akce reklamovat. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání akce, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter reklamovaných vad. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění.

2. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na akci, bezplatným umožněním účasti na jiném termínu. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

IX. - Ochrana osobních údajů 

1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení,datum narození,bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 

2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn
zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 

3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho
osobních dat dle tohoto článku VSP odvolat, a to prostřednictvím e-mailu rezervace@nadivoko.cznebo písemně na adresu sídla provozovatele.

 

4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků akce, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

5. Zákazník souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání akcí. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích a dalších obchodních materiálech. Zákazník má vždy právo vyjádřit s tímto nesouhlas, případně svůj souhlas následně odvolat, a to bez udání důvodu. V případě využití práva na odvolání souhlasu, je nutné doručit žádost prostřednictvím e-mailu rezervace@nadivoko.cznebo písemně na adresu sídla provozovatele.

X. - Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník. Tyto podmínky jsou platné od 1.června 2020. 

 

Všeobecné a bezpečnostní podmínky kempu Nadivoko

1. Příjezd je možný v den akce od 16.00 hodin.

2. Odjezd následující den je nutný nejpozději do 10.30 h.

3. V celém areálu Nadivoko je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit mimo prostory vyhrazené provozovatelem.

 

4. Vstup do kempu se zvířaty je zakázán.

5. Věková hranice pro vstup dětí je 16 let. Mladší děti budeme řešit individuálně a budou vypsány speciální termíny, které budou na webových stránkách www.nadivoko.cz. Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí. 

 

6. Účastník musí vždy nahlásit před konáním akce počet osob a věk jejich dětí. 

 

7. Zrušení rekreace ze zdravotních či jiných závažných důvodů je řešeno individuálně.

 

8. Parkování u areálu je zakázáno. Možnost parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech provozovatelem.

 

9. Z bezpečnostních důvodu je zakázáno pro všechny účastníky v rámci areálu NADIVOKO vstupovat do budov, které jsou na okraji areálu.

 

10. Užívání areálu NADIVOKO je povoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

 

11. Alkohol podáváme / prodáváme účastníkům pouze nad 18 let. 

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.6. 2020.

bottom of page